Autorema erbjuder 12-24 månaders garanti via Svensk Bilgaranti.

Garantin omfattar skador på följande komponenter:

Elektronik

Databoxar för insprutning och tändsystem (ej övrig motorelektronik).

Motor

Motorns alla inre rörliga delar, undantag kylsystem.

Växellåda

Växellådans alla inre rörliga delar, dock ej koppling eller komponenter som är specifika för fyrhjulsdrift.

Bakaxel

Bakaxelväxel, dock ej drivlinans fortsättning.

Bromsystem

Bromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare.

ABS-system

ABS hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.

Elsystem

Startmotor och generator.
Garantin upphör att gälla om motor eller elektronik har ändrats eller modifierats så att motorns effekt ökats (t.ex. ”chiptrimning”). Dock kan sådan ”chiptrimning” av dieselmotorer i vissa fall godtas, men skall då godkännas skriftligen av vår tekniska avdelning innan garanti börjar gälla. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande.

Undantag

Garantin omfattar ej skador som uppkommit vid tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, kollision eller normalt slitage, ej heller skador som täcks av annan garanti eller försäkring.

Reparation

Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar vi den verkstad som skall utföra garantireparationen.

Självrisk

Ingen självrisk uttages vid skada.

Löptid

Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Skötsel

För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Sådant underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.

Aktsamhetskrav

Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bilgaranti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av maskinskadegarantin.

Övriga villkor

Garantiavtal kan erhållas för bilar yngre än 10 år med en körsträcka upp till 17.000 mil. När något av dessa kriterier uppnås upphör garantins giltighet automatiskt. Om fordonets ägare ej kan påvisa att en uppkommen skada har uppstått innan nämnda kriterier uppnåtts, anses skadan ha inträffat den dag AB Svensk Bilgaranti mottog skadeanmälan.
AB Svensk Bilgaranti förbehåller sig rätten att genomföra villkorsändringar under innevarande garantiperiod samt att neka till garantiåtaganden i enskilda fall.

Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer fordonet.

Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.